Bogmar

Regulamin

REGULAMIN

AKCJI PROMOCYJNEJ „BOGMAR Promocja 2016”

 

Definicje pojęć:

Akcja: niniejsza akcja promocyjna BOGMAR s.c. z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Ludwika Mroza 4, której zasady określa Regulamin;
Organizator: Mariusz Grzyb oraz Katarzyna Grzyb działający pod firmą BOGMAR s.c. z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Ludwika Mroza 4;
Regulamin: niniejszy regulamin Akcji;
Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego albo jest przedsiębiorcą, posiadająca stałe miejsce zamieszkania albo główne miejsce wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywająca produkty Organizatora do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej albo do celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w Punkcie Sprzedaży;
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej Organizatora znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Akcji są Mariusz Grzyb i Katarzyna Grzyb, działający pod firmą BOGMAR s.c. z siedzibą w Mszanie Dolnej (34-730) ul. Ludwika Mroza 4, NIP 7372081317, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 01 lutego 2016 roku do 31 maja 2016 roku.

1.5. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji (zakupu towarów) spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania albo główne miejsce wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) dokonały zakupu w Punkcie Sprzedaży Organizatora stolarki okiennej PCV za kwotę, co najmniej 10 000,00 zł netto.

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie w Punktach Sprzedaży detalicznej, hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.3. Nagród określonych w niniejszym Regulaminie nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji niniejszej Akcji oraz członkowie ich rodzin. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Akcji dotyczących tego warunku.

2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w punktach 2.2. i 2.3. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.5. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji

2.6. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133. Poz. 883).

2.7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator.

 

3. Zasady Akcji

3.1. Akcją objęta jest dostarczana przez Organizatora stolarka okienna PCV.

3.2. W Akcji może wziąć udział każdy klient spełniający warunki, o których mowa powyżej, który zakupi od Organizatora w terminie 01 lutego 2016 roku – 31 maja 2016 roku stolarkę okienną z PCV, przy czym kwota jednorazowego zamówienia będzie nie mniejsza niż 10 000,00 zł netto.

3.3. Uczestnika Akcji spełniający warunki Akcji, o których mowa w ust. 3.2. otrzyma od Organizatora 1 okno (najtańsze) za cenę 1 zł netto, pod warunkiem, że jego cena nie przekracza 500 zł netto,.

3.4. W przypadku, gdy cena najtańszego okna wchodzącego w skład zamówienia, o którym mowa w ust. 3.2 przekracza 500 zł netto Uczestnik Akcji otrzyma rabat w kwocie 500 zł netto od kwoty netto należnej za stolarkę PCV objętą zamówieniem. Celem usunięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że nie przewiduje rabatu od czynności montażu.

3.5. Ponadto w ramach Akcji promocyjnej w stosunku do każdego okna Uczestnik Akcji ma prawo zakupić do każdego okna objętego Akcją jeden parapet stalowy malowany za cenę 1 zł netto.

3.6. Parapet o którym mowa w ust. 3.5. wykonany zostanie o szerokości 18 cm, 20 cm, 25 cm lub 30 cm, wedle wyboru Uczestnika Akcji oraz w następujących wariantach kolorystycznych: biały RAL 9010, brąz RAL 8017, 8019, srebrny RAL 9006.

3.5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami na tą samą grupę produktów prowadzonymi przez Organizatora.

 

4. Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, lub w formie e-mail na adres: biuro@bogmar.biz, do zakończenia promocji tj. do 30 czerwca 2016 roku. (decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora lub na adres e-mail).

4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji pod adresem BOGMAR s.c. z siedzibą w Mszanie Dolnej (34-730) ul. Ludwika Mroza 4, a także na stronie www.bogmar.biz. Regulamin będzie można również otrzymać w wersji papierowej wysyłając na którykolwiek z powyższych adresów pisemne zapytanie.

 

 

..................................

ORGANIZATOR

Materiałów dostarczają